logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

Tr8 Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte

Asociácia: Hypochaerido uniflorae-Nardetum strictae, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Kvetnaté psicové lúky s rimbabou chocholíkatou (Pyrethrum corymbosum), ľaliou zlatohlavou (Lilium martagon) a ľubovníkom škvrnitým (Hypericum maculatum)
Bukovské vrchy, Sedlo pod Ďurkovcom, (1120 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 4.7.2002
Zväz: Nardion strictae, trieda: Nardetea strictae
Druhovo chudobný porast v jarnom aspekte s dominantnou psicou tuhou (Nardus stricta)
Vysoké Tatry, Mengusovská dolina, (1500 m n.m)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.6.2004
Zväz: Violion caninae, trieda: Nardetea strictae
Po opustení pasienkov sa mení druhové zloženie v prospech konkurenčne silnejších tráv (Deschampsia cespitosa)
Poľana, Príslopy, opustené pasienky
Foto: Milan Valachovič, 14.8.2004
Zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Monotónny porast psice tuhej (Nardus stricta) oživuje ľubovník škvrnitý (Hypericum maculatum)
Poľana, Príslopy, opustené pasienky, (956 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.8.2004
Zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Horské pasienky s dominantnými druhmi - metlicou trsnatou (Deschampsia cespitosa), metluškou ktivoľakou (Avenella flexuosa), psinčekom obyčajným (Agrostis capillaris) a psicou tuhou (Nardus stricta). Súčasná regulovaná pastva pozitívne vplýva na druhovú diverzitu.
Krivánska Malá Fatra, sedlo Medziholie, (1185 m n.m.)
Foto: Jozef Šibík, 13.7.2007
Zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Jarný aspekt psicových lúk so šafránom spišským (Crocus discolor)
Krivánska Malá Fatra, sedlo pod Suchým, (1300 m n.m.)
Foto: Jozef Šibík, 11.5.2006
Asociácia: Homogyno alpinae-Nardetum strictae, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Druhovo chudobné, sukcesne zmenené psicové a čučoriedkovo-psicové porasty s prevládajúcou psicou tuhou (Nardus stricta)
Lúčanská Malá Fatra, Martinské hole, hrebeň medzi Krížavou a Minčolom, (1400 m n.m.)
Foto: Jozef Šibík, 31.8.2007
Asociácia: Helictotricho planiculmes-Nardetum strictae , zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Porasty hôľnych ovsicovo-psicových porastov s dominantnou ovsicou dvojreznou (Avenula planiculmis), ktorá sa postupne presadila ako konkurenčne najsilnejší druh po útlme pastvy na slienitých vápenoch.
Krivánska Malá Fatra, Stoh, jz. svah pod vrcholom
Foto: Jozef Šibík, 24.8.2006
Asociácia: Homogyno alpinae-Nardetum, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Floristicky chudobné spoločenstvá s dominantnou psicou tuhou (Nardus stricta) sú v neskorých letných až skorých jesenných mesiacoch nápadné pestrofarebne kvitnúcim druhom horec luskáčovitý (Gentiana asclepiadea).
Krivánska Malá Fatra, Koniarky, južný svah
Foto: Jozef Šibík, 25.8.2006
Asociácia: Homogyno alpinae-Nardetum, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Opustené mezofilné psicové porasty na hôľnom pasienku postupne prerastá smlz chĺpkatý (Calamagrostis villosa), chlpaňa lesná (Luzula sylvatica) a čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus)
Malá Fatra, Martinské hole, (1450 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 2.7.2007
Asociácia: Antennario dioicae-Nardetum strictae, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Extenzívny pasienok na kryštaliniku. Plavúň obyčajný (Lycopodium clavatum) a brusnica obyčajná (Vaccinium vitis-idaea) sú typické pre výrazne acidofilné porasty tejto asociácie.
Nízke Tatry, Liptovská Lúžna, (980 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 26.6.2007
Asociácia: Phleo alpini-Nardetum strictae, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Intenzívnejšie spásaná časť pasienka (hovädzím dobytkom) na kryštaliniku s psicou tuhou (Nardus stricta), metlicou trsnatou (Deschampsia cespitosa), iskerníkom hájnym (Ranunculus nemorosus) a púpavcom srstnatým (Leontodon hispidus)
Malá Fatra, Martinské Hole, (1400 m n. m.)
Foto: Karol Ujházy, 2.7.2007
Asociácia: Violo sudeticae-Agrostietum capillaris, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
V nekosených porastoch asociácie s charakteristickým výskytom zvončeka hrubokoreňového (Campanula serrata) sa rozširuje psinček obyčajný (Agrostis capillaris), ľubovník škvrnitý (Hypericum maculatum) a krasovlas bezbyľový (Carlina acaulis)
Poľana, Hriňová – Žliebky, (1300 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 11.8.2006
Asociácia: Violo sudeticae-Agrostietum capillaris, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Psicovo-psinčekový porast na kryštaliniku so zvončekom hrubokoreňovým (Campanula serrata), fialkou žltou sudetskou (Viola lutea subsp. sudetica), nátržníkom zlatým (Potentilla aurea) na extenzívnom smrekmi a borievkami zarastajúcom pasienku. Svieži typ s dominanciou alchemilky (Alchemilla sp.) bez suchomilných druhov.
Nízke Tatry, Liptovská Lúžna, (1020 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 26.6.2007
Asociácia: Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis, zväz: Violion caninae, trieda: Nardetea strictae
Extenzívny pasienok so psicou tuhou (Nardus stricta), chlpaňou poľnou (Luzula campestris), horčinkou obyčajnou (Polygala vulgaris), púpavcom srstnatým (Leontodon hispidus), krížavkou jarnou (Cruciata glabra) a nátržníkom vzpriameným (Potentilla erecta)
Veporské vrchy, Polianky, začiatok doliny Tisovskej Rimavy, (1040 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 9.6.2005
Asociácia: Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis, zväz: Violion caninae, trieda: Nardetea strictae
Psicový pasienok s psicou tuhou (Nardus stricta), tomkou voňavou (Anthoxanthum odoratum),očiankou Rostkovovou (Euphrasia rostkoviana), fialkou psou (Viola canina), nátržníkom vzpriameným (Potentilla erecta) a púpavcom srstnatým (Leontodon hispidus)
Veporské vrchy, Detvianska huta, (810 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 24.8.2006
Asociácia: Festuco capillatae-Nardetum strictae, zväz: Violion caninae, trieda: Nardetea strictae
Opustený psicový pasienok na miernom JZ svahu na kryštaliniku. Výrazne dominuje psica tuhá (Nardus stricta)
ktorú sprevádza ľubovník škvrnitý (Hypericum maculatum) a púpavec srstnatý (Leontodon hispidus).
Veporské vrchy, Bratkovica, (830 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 24.8.2006
Asociácia: Anemono narcissiflorae-Deschampsietum cespitosae, zväz: Nardo-Agrostion tenuis, trieda: Nardetea strictae
Hôľne vysokosteblové druhovo pomerne chudobné spoločenstvo ovplyvnené pastvou s dominantnou metlicou trsnatou (Deschampsia cespitosa) a meltuškou krovolakou (Avenella flexuosa). Z kvitnúcich bylín sa v poraste vyskytujú ľubovník škvrnitý (Hypericum maculatum), rebríček obyčajný alpínsky (Achillea millefolium subsp. alpestris), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), fialka žltá sudetská (Viola lutea subsp. sudetica)
Veľká Fatra, hrebeň medzi Krížnou a Frčkovom, (1520 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Asociácia: Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis, zväz: Violion caninae, trieda: Nardetea strictae
V chudobnom pasienku sa uplatňujú najmä oligotrofné druhy psica tuhá (Nardus stricta), horčinka obyčajná (Polygala vulgaris), nátržník vzpriamený (Potentilla erecta), ale aj druhy mezofilných lúk a pasienkov, napr. púpavec srstnatý (Leontodon hispidus) alebo štrkáč menší (Rhinanthus minor)
Tribeč, Malá Lehota, (500 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.5.2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007