logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAVSlovenská botanická spoločnosť je reprezentantkou slovenskej botanickej obce, obhajuje záujmy slovenskej botaniky a bdie nad stavom rastlinstva Slovenska ako nenahraditeľného zdroja a bohatstva národa.

Slovenská botanická spoločnosť sa podieľa na rozvoji, propagácii botaniky v Slovenskej republike, prognostickej činnosti a na ochrane druhového bohatstva kveteny Slovenska.

point Spoločnosť podporuje rozvoj slovenskej botaniky podnecovaním a usmerňovaním vedeckej a vedecko-organizačnej práce, vytyčuje jej úlohy, navrhuje a realizuje projekty botanického výskumu;

point Orientuje záujem členov na riešenie najnaliehavejších a najvýznamnejších otázok z hľadiska potrieb ochrany flóry a vegetácie Slovenska na racionálne využívanie prírodných a kultúrnych porastov;

point Rozvíja prognostickú činnosť, organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu svojich členov;

point Prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov a všestranne im v ich odbornej činnosti poskytuje pomoc;

point Predkladá príslušným odborným a štátnym orgánom SR podnety a návrhy týkajúce sa problematiky botaniky a vegetácie Slovenska;

point Sleduje stav úrovne vyučovania botaniky na školách všetkých stupňov, zvýšenú pozornosť venuje záujemcom z radov mládeže.

 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -