logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

V08 Spoločenstvá bylín a šachorín eutrofných mokradí s kolísajúcou vodnou hladinou

Asociácia: Butometum umbellati, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Močiarny porast v litoráli vodnej nádrže s okrasou okolíkatou (Butomus umbellatus)
Rimavská kotlina, Bottovo, (190 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 18.6.2004
Asociácia: Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Jarný aspekt s kvitnúcou roripou obojživelnou (Rorippa amphibia)
Ipeľská kotlina, Kováčovce, (150 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2008
Asociácia: Eleocharietum palustris, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monodominantný porast baričky močiarnej (Eleocharis palustris) na brehu vodnej nádrže. V spoločenstve sa vyskytujú aj žabník kopijovitý (Alisma lanceolatum) a karbinec európsky (Lycopus europaeus)
Malé Karpaty, Vinosady, VN na Trnianskom potoku, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2008
Zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Spoločenstvo amfifytov znášajúce kolísanie hladiny vody s dominantnou chaluhovkou vodnou (Phellandrium aquaticum) je v kontakte s porastmi šašiny prímorskej (Bolboschoenus maritimus). V spoločenstve sa vyskytuje aj okrasa okolíkatá (Butomus umbellatus)
Podunajská nížina, Komárno, jazierko pri sútoku Váhu a Nitry, (108 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2008
Asociácia: Eleocharietum palustris, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Detail porastu baričky močiarnej (Eleocharis palustris) v litoráli vodnej nádrže
Malé Karpaty, Vinosady, VN na Trnianskom potoku, (220 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 18.6.2008
Asociácia: Tripleurospermo inodori-Bolboschoenetum planiculmis, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast s dominanciou šašiny (Bolboschenus planiculmis) v terénnej zníženine uprostred poľa
Východoslovenská rovina, Drahňov, (110 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 13.6.2006
Zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast ježohlava jednoduchého (Sparganium emersum) v zaplavenej jame po ťažbe štrkopieskov
Trnavská pahorkatina, Nové Mesto n. Váhom, (184 m n.m.)
Foto: Helena Oťaheľová, 6.8.2008
Asociácia: Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Litorálne spoločenstvo v plytkej vode krasového jazierka v jarnom aspekte s dominantnou chaluhovkou vodnou (Phellandrium aquaticum)
Drienčanský kras, Drienčany, Drienčanské jazierko, (260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.4.2009
Asociácia: Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porasty s dominanciou haluchovky vodnej (Phellandrium aquaticum) v krasovom jazierku
Revúcka vrchovina, Drienčany, (257 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 19.5.2009
Asociácia: Bolboschoenetum maritimi, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Monodominantné šachorovité spoločenstvo so šašinou prímorskou (Bolboschoenus maritimus) a okrasou okolíkatou (Butomus umbellatus)
Východoslovenská nížina, Veľké Trakany, rameno Starej Tisy, (102 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Asociácia: Bolboschoenetum maritimi, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Spoločenstvo so šašinou prímorskou (Bolboschoenus maritimus) porastá v zonácii spoločenstiev dna mŕtveho ramena okrajové časti.
Východoslovenská nížina, Veľké Trakany, rameno Starej Tisy, (102 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2009
Asociácia: Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
V plytkých stojatých vodách alúvia Ipľa vytvára roripa obojživelná (Rorippa amphibia) nápadný jarný žltý aspekt. Kontaktné spoločenstvá tvoria porasty trste a pálky, krovité vrbiny a spoločenstvá vysokých ostríc.
Ipeľská niva, Tešmak, Tešmácka mokraď, (127 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.5.2013
Asociácia: Eleocharito palustris-Alismatetum lanceolati, zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Rozvoľnené porasty žabníka kopijovitého (Alisma lanceolatum) v plytkých zavodnených zníženinách v alúviu Ipľa
Ipeľská kotlina, Ipeľské Predmostie, (126 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 16.5.2013
Zväz: Oenanthion aquaticae, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast roripy obojživelnej (Rorippa amphibia) v plytkej vode rybníka
Východoslovenská rovina, Senianske rybníky, (100 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.5.2018

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007