logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

X4 Teplomilná ruderálna vegetácia mimo sídiel

Asociácia: Matricario-Polygonetum arenastri, zväz: Matricario-Polygonion arenastri, trieda: Polygono arenastri-Poetea annuae
Zošľapávané spoločenstvo na poľnej ceste s dominantným stavikrvom vtáčím (Polygonum aviculare)
Podunajská nížina, Nitra, poľná cesta pri potoku Dobrotka, (140 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.9.2001
Zväz: Arction lappae, trieda: Artemisietea vulgaris
Ruderálne spoločenstvo vysokých viacročných hemikraptofytov s lopúchmi (Arctiumsp.), čakankou obyčajnou (Cichorium intybus), palinou obyčajnou (Artemisia vulgaris) a jačmeňom myším (Hordeum murinum)
Podunajská nížina, Zlaté Moravce, stanica SAD, (194 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 1999
Asociácia: Linario vulgaris-Brometum tectorum, zväz: Sisymbrion officinalis, trieda: Stellarietea mediae
Teplomilné ruderálne spoločenstvo na protipovodňovej hrádzi so stoklasom strechovitým (Bromus tectorum) a makom bielokvetým (Papaver albiflorum)
Podunajská nížina, Dolnonitrianska niva, Čechynce, hrádza Nitry, (134 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, jún 1996
Zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Okraj obilného lánu s ostropsom obyčajným (Onopordum acanthium), hadincom obyčajným (Echium vulgare) a lipkavcom pravým (Galium verum)
Borská nížina, Malacky, opustené pole na Perneckej ceste
Foto: Milan Valachovič, 22.6.2005
Zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Teplomilné ruderálne spoločenstvo na narušenom okraji dráhy tankodromu s ostropsom obyčajným (Onopordum acanthium), bodliakom tŕnitým (Carduus acanthoides), rumanovcom farbiarskym (Cota tinctoria) a hadincom obyčajným (Echium vulgare). Do porastu prenikajú aj prirodzené xerotermné druhy ako mednička brvitá (Melica ciliata) alebo rozchodník šesťradový (Sedum sexangulare)
Tribeč, Pohranice, Kolíňanský vrch, vojenský výcvikový priestor, (280 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.6.2008
Asociácia: Echio-Melilotetum, zväz: Dauco-Melilotion, trieda: Artemisietea vulgaris
Jedno z najbežnejších teplomilných ruderálnych spoločenstiev na okraji dráhy tankodromu s dominantným hadincom obyčajným (Echium vulgare) v kvitnúcom aspekte
Tribeč, Pohranice, Kolíňanský vrch, vojenský výcvikový priestor, (280 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.6.2008
Asociácia: Convolvulo-Brometum inermis, zväz: Convolvulo-Agropyrion repentis, trieda: Artemisietea vulgaris
Ruderálne lemové spoločenstvo s dominantným stoklasom bezosťovým (Bromus inermis) na okraji cesty pri železničnej stanici. V poraste sa vyskytuje aj ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius)
Nitrianska pahorkatina, Zbehy, (160 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.6.2008
Asociácia: Sisymbrio orientalis-Xeranthemum annui, zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Xerotermné ruderálne spoločenstvo s nápadným aspektom suchokvetu ročného (Xeranthemum annuum). Piesočnatý substrát indikuje gypsomilka metlinatá (Gypsophilla paniculata)
Podunajská nížina, Marcelová, v blízkosti cintorína, (123 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.6.2008
Asociácia: Sisymbrio orientalis-Xeranthemum annui, zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Xerotermné ruderálne spoločenstvo so suchokvetom ročným (Xeranthemum annuum) osídľuje sypké substráty na svahoch cestných zárezov. V poraste sa vyskytuje aj pýr plazivý (Elytrigia repens)
Považský Inovec, Hlohovec, severný okraj mesta, (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.6.2008
Asociácia: Hyoscyamo-Conietum maculati, zväz: Arction lappae, trieda: Artemisietea vulgaris
Nitrofilné ruderálne spoločenstvo s dominantným bolehlavom škvrnitým (Conium maculatum) na okraji poľnej cesty. V druhovo chudobnom poraste sa vyskytuje aj bodliak tŕnitý (Carduus acanthoides)
Nitrianska pahorkatina, Lukáčovce, (160 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.6.2008
Zväz: Onopordion acanthi, trieda: Artemisietea vulgaris
Hustý porast s ostropsom obyčajným (Onopordum acanthium) na smetisku za dedinou
Štiavnické vrchy, Čajkov, opustené vinice za dedinou, (220 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 19.5.2008
Zväz: Matricario-Polygonion arenastri, trieda: Polygono arenastri-Poetea annuae
Zošľapávané spoločenstvo na dlažbe železničnej stanici s rumančekom diskovitým (Matricaria discoidea), stavikrvom vtáčím (Polygonum aviculare) a lipnicou ročnou (Poa annua)
Vysoké Tatry, Nová Polianka, železničná stanica, (1040 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál , 11.7.2008
Asociácia: Linario vulgaris-Brometum tectorum, zväz: Sisymbrion officinalis, trieda: Stellarietea mediae
Porast na násype hrádze so stoklasom strechovitým (Bromus tectorum). Druhovú garnitúru dopĺňajú huľavník Loeselov (Sisymbrium loeselii), ľaničník maloplodý (Camelina microcarpa), starček obyčajný (Senecio vulgaris), rezeda žltá (Reseda lutea), či mrvka myšia (Vulpia myuros)
Podunajská nížina, Bodíky, hrádza prívodného kanála VD Gabčíkovo, (119 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.5.2009
Asociácia: Chenopodietum botryos, zväz: Salsolion ruthenicae, trieda: Stellarietea mediae
Terofytné teplomilné ruderálne spoločenstvo na výsypke skeletnatého substrátu melafýrových hornín s mrlíkom strapcovým (Chenopodium botrys) sa udržuje aj po desaťročiach
Malé Karpaty, Lošonec, lom SZ od obce, (320 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.9.2010
Asociácia: Chenopodietum botryos, zväz: Salsolion ruthenicae, trieda: Stellarietea mediae
V spoločenstve s mrlíkom strapcovým (Chenopodium botrys) sa vyskytuje aj turanec kanadský (Erigeron canadensis) a prostrátne rastliny stavikrvu vtáčieho (Polygonum aviculare)
Malé Karpaty, Lošonec, lom SZ od obce, (320 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.9.2010
Asociácia: Sagino-Bryetum argentei, zväz: Saginion procumbentis, trieda: Polygono arenastri-Poetea annuae
Zošľapované spoločenstvo s machovičkou položenou (Sagina procumbens) v štrbinách mestskej dlažby
Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica, Radničné nám. (630 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2013
Asociácia: Echio-Melilotetum, zväz: Dauco-Melilotion, trieda: Artemisietea vulgaris
Teplomilné ruderálne spoločensto s hadincom obyčajným (Echium vulgare) a komonicou lekárskou (Melilotus officinalis) na nádvorí zrúcanín hradu
Fiľakovo, Fiľakovský hrad (205 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.5.2011
Zväz: Saginion procumbentis, trieda: Polygono arenastri-Poetea annuae
Kozmopolitná pečeňovka (Marchantia polymorpha) často rastie v štrbinách mestskej dlažby.
Trnava, Tomášikova ul. (148 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 5.9.2016
Asociácia: Carduo acanthi-Onoperdetum, zväz: Onopordion acanthii, trieda: Artemisietea vulgaris
Okraj poľa s ostropsom obyčajným (Onopordum acanthium).
Trnavská pahorkatina, Hrnčiarovce nad Parnou (150 m n. m.).
Foto: Milan Valachovič, 13.6.2016

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007