logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

VOD02 Makrofytná vegetácia mezotrofných a eutrofných stojatých a pomaly tečúcich vôd s dominanciou neofytných druhov

Asociácia: Lemno-Azolletum filiculoides, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Vodné spoločenstvo ružovo sfarbenej neofytnej azoly papraďovitej (Azolla filliculoides) spolu so spirodelkou mnohokoreňovou (Spirodela polyrhiza) a žaburinkou menšou (Lemna minor)
Podunajská rovina, Šintava, breh Váhu, (125 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 9.10.2004
Asociácia: Elodeetum canadensis, zväz: Potamogetonion, trieda: Potametea
Vodné spoločenstvo submerzných rastlín amerického pôvodu - vodomoru kanadského (Elodea canadensis) v litorálnej časti zarastajúceho štrkoviska
Podunajská nížina, Dolnovážska niva, Drahovce, štrkovisko medzi kanálom a starým korytom Váhu, (148 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.8.2008
Asociácia: Ceratophyllo-Azolletum filiculoides, zväz: Lemnion minoris, trieda: Lemnetea
Porast neofytnej azoly papraďovitej (Azolla filliculoides)
Podunajská nížina, Dolný Štál, kanál Gabčíkovo – Topoľníky, (107 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 23.6.2020

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007