logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

VOD03 Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd

Zväz: Ranunculion aquatilis, trieda: Potametea
Porast submerzných hydrofytov - močiarky vodnej (Batrachium aquatile) a stolístka klasnatého (Myriophyllum spicatum)
Podunajská nížina, Komjatice, štrkovisko, (126 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5. 1999
Asociácia: Hottonietum palustris, zväz: Ranunculion aquatilis, trieda: Potametea
Porast perutníka močiarneho (Hottonia palustris) v zazemnenom mŕtvom ramene Ipľa
Lučenská kotlina, Breznička, (218 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 26.5.2005
Asociácia: Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati, zväz: Ranunculion aquatilis, trieda: Potametea
Porast močiarky okrúhlej (Batrachium circinatum) v plytkom opustenom štrkovisku v alúviu Váhu
Turčianska kotlina, Nolčovo (403 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 21.6.2011

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007