logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

VOD10 Trstinové porasty mokradí

Asociácia: Phragmitetum australis, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast trste obyčajnej (Phragmites australis)
Podunajská nížina, Golianovo, okraj poľa pri potoku Kadaň
Foto: Jaroslav Košťál, 16.4.2006
Asociácia: Phragmitetum australis, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Líniový porast trste obyčajnej (Phragmites australis) popri potoku
Podunajská nížina, Veľký Grob, Zičiho potok, (122 m n.m.)
Foto: Jana Ružičková , 6.11.2005
Asociácia: Phragmitetum australis, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Zóna trste indikuje hĺbku vodnej hladiny
Borská nížina, Malacky, Orlovské vŕšky, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 15.7.2005
Asociácia: Typhetum angustifoliae, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast pálky úzkolistej (Typha angustifolia)
Podunajská nížina, vodná nádrž Svodín, (120 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.7.2000
Asociácia: Typhetum angustifoliae, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast pálky úzkolistej (Typha angustifolia)
Slovenské rudohorie, Vlachovo, s. od obce, (410 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 27.7.2020
Asociácia: Typhetum latifoliae, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Pobrežný porast s pálkou širokolistou (Typha latifolia), vrbicou vŕbolistou (Lythrum salicaria) a povojou plotnou (Calystegia sepium)
Podunajská nížina, Nitrianska niva, Oponice, mŕtve rameno Nitry, (150 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 1996
Asociácia: Typhetum latifoliae, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Litorálny porast pálky širokolistej (Typha latifolia)
Zvolenská kotlina, Kováčová, vodná nádrž, (215 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 2.7.2009
Asociácia: Equisetetum fluviatilis, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Litorálny porast s dominanciou prasličky riečnej (Equisetum fluviatile)
Liptovská kotlina, Východná, rybník pri železničnej stanici, (730 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.6.2004
Asociácia: Equisetetum fluviatilis, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Bohatý porast prasličky riečnej (Equisetum fluviatile) v kontakte s porastom ostrice zobáčikatej (Carex rostrata)
Spišská Magura, Osturňa, Malé Osturnianske jazero, 885 m n.m.
Foto: Jaroslav Košťál, 23.7.2022
Asociácia: Schoenoplectetum lacustris, zväz: Phragmition, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Plytký, zazemnený močiar so škripincom jazerným (Scirpus lacustris)
Borská nížina, Malacky, smer Rohožník
Foto: Milan Valachovič, 6.7.2004
Asociácia: Schoenoplectetum lacustris, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast s dominanciou škripinca jazerného (Schoenoplectus lacustris)
Ipeľská kotlina, Vrbovka, (152 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2008
Asociácia: Sparganietum erecti, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast s dominanciou ježohlava vzpriameného (Sparganium erectum)
Ipeľská kotlina, Vrbovka, (152 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2008
Asociácia: Glycerietum maximae, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Mokraďové spoločenstvo s dominantnou steblovkou vodnou (Glyceria maxima) osídľuje vysychajúci kanál medzi ostricovými lúkami
Nitrianska niva, Zbehy, mokraď Dolný kút v alúviu potoka Radošinka, (140 m n.m.)
Foto: Jarsoslav Košťál, 22.6.2008
Asociácia: Glycerietum maximae, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Na brehu kanála tvorí porast steblovka vodná (Glyceria maxima) v sprievode roripy obojživelnej (Rorippa amphibia)
Východoslovenská nížina, Malá Krčava, (100 m. n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.5.2013
Asociácia: Phalaridetum arundinaceae, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Vysokobylinné močiarne porasty s dominantnou chrastnicou trsťovníkovitou (Phalaroides arundinacea)
Ipeľská kotlina, Vrbovka, (148 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 5.6.2015
Asociácia: Typhetum shuttleworthii, zväz: Phragmition communis, trieda: Phragmito-Magnocaricetea
Porast pálky striebrostosivej (Typha shuttleworthii)
Veporské vrchy, Brezno, Rohozná – Hliník, (539 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 24.7.2018

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007