logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LKP02 Horské kosné lúky

Zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Typický jarný aspekt horských lúk s šafranom spišským (Crocus discolor)
Slovenský raj, Stratená, (880 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 14.4.2006
Zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Horské lúky s výskytom vzácneho druhu orchidey - trčule jednohľuzej (Herminium monorchis)
Krivánska Malá Fatra, úpätie masívu Sokolie nad obcou Vyšné Kamence
Foto: Jozef Šibík, 1.7.2005
Zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Kvetnaté horské lúky patria medzi ustupujúce biotopy kvôli absencii tradičného obhospodarovania. Vyskytujú sa v nich viaceré druhy orchideí, ako napr. päťprstnica obyčajná (Gymnadenia conopsea), vstavačovec Fuchsov (Dactylorhiza fuchsii), vemenník dvojlistý (Platanthera bifolia)
Kysucká vrchovina, Kysucké bradlá, v okolí Lutiše (medzi osadami Kubíková a Skaličanovci), (680 m n.m.)
Foto: Jozef Šibík, 1.7.2005
Zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Soldanelka karpatská (Soldanella carpatica) vytvára v horských lúkach nápadný jarný aspekt, často tiež spolu s prvosienkou vyššou (Primula elatior)
Krivánska Malá Fatra, pod lanovou dráhou Vrátna – Snilovské sedlo, (1100 - 1200 m n.m.)
Foto: Jozef Šibík, 10.5.2006
Zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Horské lúky ovplyvnené niekdajšou pastvou s účasťou lúčnych, lesných aj alpínskych druhov. Aspekt tvoria jarmanka väčšia (Astrantia major), silenka obyčajná (Silene vulgaris) a pichliač bielohlavý (Cirsium eriophorum)
Krivánska Malá Fatra, pod lanovou dráhou na Snilovské sedlo (1 100 – 1 200 m n. m.)
Foto: Jozef Šibík, 1.8.2005
Zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Porasty s metlicou trsnatou (Deschampsia cespitosa) a hadovníkom väčším (Bistorta major) predstavujú prechodné spoločenstvá medzi zväzmi Polygono-Trisetion a Nardo-Agrostion. Spoločenstvo sa vyvinulo sekundárne po odstránení kosodreviny a horských smrečín, príp. aj bučín a následnej pastve.
Krivánska Malá Fatra, severný svah Pekelníka
Foto: Jozef Šibík, 15.7.2005
Asociácia: Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis, zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Horská trojštetová lúka s rimbabou karpatskou (Pyrethrum clusii)
Veľká Fatra, Ľubochnianska dolina, (552 m n.m.)
Foto: Katarína Hegedüšová, 20.6.2007
Asociácia: Geranio sylvatici-Trisetetum flavescentis, zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Súkromná eutrofná horská trojštetová kosená lúka na kryštaliniku s trojštetom žltkastým (Trisetum flavescens), štiavom lúčnym (Acetosa pratensis), pakostom lesným (Geranium sylvaticum), pakostom pakostom hnedočerveným (Geranium phaeum) a iskerníkom prudkým (Ranunculus acris)
Veporské vrchy, Tisovec – pri prameni Tisovskej Rimavy, (1130 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 9.6.2005
Asociácia: Campanulo glomeratae-Geranietum sylvatici, zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Druhovo bohatá horská lúka s prevahou širokolistých bylín v aspekte s ľaliou cibuľkonosnou (Lilium bulbiferum), pichliačom rôznolistým (Cirsium heterophyllum) a pichliačom lepkavým (C. erisithales)
Starohorské vrchy, Bukovská dolina, (650 m n.m.)
Foto: Katarína Hegedüšová, 18.6.2007
Asociácia: Geranio-Alchemilletum crinitae, zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Horská alchemilková lúka v aspekte s jarmankou väčšou (Astrancia major), ďatelinou lúčnou (Trifolium pratense) a zvočekom hrubokoreňovým (Campanula serrata)
Krivánska Malá Fatra, svah pod lanovkovou dráhou do Snilovského sedla, (1120 m n.m.)
Foto: Katarína Hegedüšová, 25.7.2007
Asociácia: Crepido mollis-Agrostietum capillaris, zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Horská psinčeková lúka s alchemilkami (Alchemilla spec. div.) a zvončekom konáristým (Campanula patula)
Nízke Tatry, Liptovská Teplička, (1320 m n.m.)
Foto: Katarína Hegedüšová, 20.6.2007
Asociácia: Crepido mollis-Agrostietum capillaris, zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Opustená horská lúka s psinčekom obyčajným (Agrostis capillaris), chlpaňou hájnou (Luzula luzuloides), lipnicou Chaixovou (Poa chaixii), v poraste kvitne škarda mäkká (Crepis mollis), a zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)
Nízke Tatry, Liptovská Lúžna, (1150 m n. m.)
Foto: Karol Ujházy, 26.6.2007
Zväz: Triseto flavescentis-Polygonion bistortae trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Lipnica Chaixova (Poa chaixii) v horskej mezofilnej lúke
Starohorské vrchy, Motyčky, Sliačany, (800 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.7.2023

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007