logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

RAS07 Slatiny s kalcitolerantnými rašelinníkmi

Asociácia: Caricetum nigrae, zväz: Caricion fuscae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Slatinné lúky v alúviu potoka Ľuboreč s tomkou voňavou (Anthoxanthum odoratum), záružlím močiarnym (Caltha palustris), ostricou čiernou (Carex nigra), ostricou ježatou (C. echinata), pichliačom močiarnym (Cirsium palustre), vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis), prasličkou riečnou (Equisetum fluviatile), kukučkou lúčnou (Lychnis flos-cuculi), iskerníkom prudkým (Ranunculus acris)
Ostrôžky, Ábelová, alúvium potoka Ľuboreč, (570 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 21.5.2009
Asociácia: Caricetum nigrae, zväz: Caricion fuscae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Druhovo pestré kosené slatinné lúky s páperníkom úzkolistým (Eriophorum angustifolium), škripinou lesnou (Scirpus sylvaticus), túžobníkom brestovým (Filipendula ulmaria), čerkáčom obyčajným (Lysimachia vulgaris) a vstavačovcom májovým (Dactylorhiza majalis)
Veporské vrchy, Šoltýska, pri osade Močiar, (cca 550 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2010
Asociácia: Caricetum nigrae, zväz: Caricion fuscae, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Rašelinné lúky s dominantným páperníkom úzkolistým (Eriophorum angustifolium)
Veporské vrchy, Detvianska Huta, (850 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 22.6.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007