logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LKP05 Vysokobylinné porasty na vlhkých lúkach

Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhkomilný porast širokolistých rastlín s aspektom túžobníka brestového (Filipendula ulmaria), pichliača potočného (Cirsium rivulare) a p. zelinového (Cirsium oleraceum)
Strážovské vrchy, dolina Hodoň, (420 m n.m.)
Foto: Jana Smatanová, 16.7.2003
Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vysokobylinný porast na vlhkom stanovišti v okolí potoka s túžobníkom brestovým (Filipendula ulmaria), vŕbicou vŕbolistou (Lythrum salicaria) a mätou dlholistou (Mentha longifolia)
Strážovské vrchy, Temeš, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2012
Zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhkomilný porast túžobníka brestového (Filipendula ulmaria) v okolí prameniska
Štiavnické vrchy, Podhorie, (570 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.7.2019
Asociácia: Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vysokobylinné spoločenstvo na lesnej čistine blízko potoka s túžobníkom brestovým (Filipendula ulmaria), čerkáčom obyčajným (Lysimachia vulgaris) a pŕhľavou dvojdomou (Urtica dioica)
Považský Inovec, Nová Lehota, údolie potoka Bojnianka, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.7.2008
Asociácia: Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vysokobylinné porasty mäty dlholistej (Mentha longifolia), túžobníka brestového (Filipendula ulmaria), čerkáča obyčajného (Lysimachia vulgaris) a škripiny lesnej (Scirpus sylvaticus)
Ostrôžky, Ábelová, údolie potoka Ľuboreč, (572 m. n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 31.5.2012
Asociácia: Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Druhovo chudobné, vysokobylinné porasty mäty dlholistej (Mentha longifolia) s prímesou vlhkomilných rastlín.
Veporské vrchy, Kokava nad Rimavicou, Kokava – Háj, dolina Hájskeho potoka, (685 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 8.6.2015
Asociácia: Filipendulo ulmariae-Menthetum longifoliae, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Na neobhospodarovaných plochách sa vyvinul vlhkomilný porast mäty dlholistej (Mentha longifolia) z roztrúseným výskytom túžobníka brestového (Filipendula ulmaria), valeriánou lekárskou (Valeriana officinalis), čerkáčom obyčajným (Lysimachia vulgaris). Vysokobylinné poločenstvo susedí s porastmi krovitých vŕb biotopu KRO06
Oravská kotlina, Trstená, alúvium potoka Uhliská, (660 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.8.2023
Asociácia: Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae, zväz: Calthion, trieda: Molinio-Arrhenatheretea
Vlhké lúky horskejších polôh; vzhľad udávajú záružlie močiarne (Caltha palustris) a túžobník brestový (Filipendula ulmaria)
Veporské vrchy, Ďubákovo, (890 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.5.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007