logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

TRB02 Teplomilné travinno-bylinné porasty na kyslých substrátoch

Asociácia: Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae, zväz: Koelerio-Phleion phleoidis, trieda: Festuco-Brometea
Kyslomilné xerotermné spoločenstvo na kremencoch s kostravou valeskou (Festuca valesiaca), smolničkou obyčajnou (Steris viscaria), nátržníkom strieborným (Potentilla argentea), krvavcom menším (Sanguisorba minor). Z terofytov je zastúpená krížavka piemontská (Cruciata pedemontana )
Tribeč, Malý Bahorec, (208 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.5.2008
Asociácia: Avenulo pratensis-Festucetum valesiacae, zväz: Koelerio-Phleion phleoidis, trieda: Festuco-Brometea
Kyslomilné xerotermné spoločenstvo na kremencoch s kostravou valeskou (Festuca valesiaca) v aspekte so smolničkou obyčajnou (Steris viscaria) a mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias)
Tribeč, Malý Bahorec, (208 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.5.2013
Asociácia: Astero linosyris-Festucetum rupicolae, zväz: Koelerio-Phleion phleoidis, trieda: Festuco-Brometea
Druhovo bohaté xerotermné spoločenstvo na kyslých horninách s kostravou žliabkatou (Festuca rupicola), ometlinou štíhlou (Koeleria macrantha), kavyľom Ivanovým (Stipa joannis), pakostom krvavým (Geranium sanguineum) a zvončekom repkovým (Campanula rapunculus)
Malé Karpaty, Vinosady, pusták Holubyho lúka, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2008
Asociácia: Astero linosyris-Festucetum rupicolae, zväz: Koelerio-Phleion phleoidis, trieda: Festuco-Brometea
V xerotermnom spoločenstve sa uplatňujú viaceré acidofyty ako pavinec horský (Jasione montana), štiavička obyčajná (Acetosella vulgaris) alebo chlpánik Bauhinov (Pilosella bauhinii). V poraste sa vyskytuje tiež timotejka tuhá (Phleum phleoides)
Malé Karpaty, Vinosady, pusták Holubyho lúka, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2008
Asociácia: Astero linosyris-Festucetum rupicolae, zväz: Koelerio-Phleion phleoidis, trieda: Festuco-Brometea
Jarný aspekt xerotermného spoločenstva na kyslom substráte so vstavačom obyčajným (Orchis morio), lomikaneňom cibuľkatým (Saxifraga bulbifera), mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias) a lipnicou cibuľkatou (Poa bulbosa)
Malé Karpaty, Vinosady, pusták Holubyho lúka, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.4.2009
Asociácia: Astero linosyris-Festucetum rupicolae, zväz: Koelerio-Phleion phleoidis, trieda: Festuco-Brometea
Jarný aspekt acidofilného xerotermného spoločenstva s poniklecom veľkokvetým (Pulsatilla grandis)
Malé Karpaty, Vinosady, Holubyho lúka, (265 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.3.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007