logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

TRB05 Panónske travinno-bylinné porasty na spraši

Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné porasty na spraši so šalviou rakúskou (Salvia austriaca)
Podunajská nížina, Mužla, PR Jurský Chlm, (125 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.5.2008
Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na spraši zarastajúce náletovými drevinami v aspekte so zanoväťou rakúskou (Chamaecytisus austriacus) a ďatelinovcom nemeckým (Dorycnium germanicum)
Podunajská pahorkatina, Dvorníky, (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.6.2015
Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermný porast na spraši so zastúpením druhov: jablčník cudzí (Marrubium peregrinum), kozinec vičencolistý (Astragalus onobrychis)
Ipeľská pahorkatina, Kubáňovo, (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.6.2018
Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
V xerotermnom poraste na spraši sa vzácne vyskytuje suchokvietok smradľavý (Xeroloma cylindracea)
Ipeľská pahorkatina, Kubáňovo, (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.6.2018

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007