logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

TRB10 Teplomilné lemové spoločenstvá

Zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Teplomilné lemové spoločenstvo s pakostom krvavým (Geranium sanguineum), luskáčom lekárskym (Vincetoxicum hirundinaria) a horčičníkom voňavým (Erysimum odoratum)
Tribeč, NPR Zoborská lesostep, (430 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.5.2008
Zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Teplomilný lem s pakostom krvavým (Geranium sanguineum) a omanom chlpatým (Inula hirta)
Zvolenská kotlina, Detva, Rohy, (400 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 14.5.2008
Zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Jasenec biely (Dictamnus albus), ranostaj venčený (Coronilla coronata) a luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria) lemujú riedke dubiny s dubom plstnatým (Quercus pubescens)
Malé Karpaty, Plavecký Peter, (310 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 24.05.2008
Zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Porast pakosta krvavého (Geranium sanguineum) na kamenných medziach medzi kosenými lúkami
Ostrôžky, Ábelová, (610 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 8.6.2010
Zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Porast pakostu krvavého (Geranium sanguineum) s púpavcom srstnatým (Leontodon hispidus) na okraji mezofilných lúčnych porastov
Štiavnické vrchy, Sitno, (1000 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.6.2009
Zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Teplomilné lemové spoločenstvo s pakostom krvavým (Geranium sanguineum) a lipkavcom sivým (Galium glaucum) na južných teplých stráňach na andezitovom substráte
Vihorlat, PR Viniansky hradný vrch, (300 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.5.2012
Zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Teplomilný lem na vápenci s pakostom krvavým (Geranium sanguineum), arábkou strmobyľovou (Arabis glabra), lipkavcom sivým (Galium glaucum) a ďalšími teplomilnými rastlinami tvorí prechodový porast medzi xerotermnými spoločenstvami zväzu Festucion valesiacae a teplomilnými dubinami zväzu Quercion pubescenti-petraeae.
Tribeč, Gýmeš, (470 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 4.6.2013
Zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Teplomilný lem so sápou hľúznatou (Phlomis tuberosa), ružou bedrovníkovou (Rosa pimpinellifolia) v kontakte s xerotermným spoločenstvom zväzu Festucion valesiacae. V poraste sa šíri ovsík obyčajný (Arrhenatherum elatius)
Tribeč, PR Lupka, (248 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.6.2013
Asociácia: Geranio sanguinei-Dictamnetum albi, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Teplomilný lem s jasencom bielym (Dictamnus albus)
Podunajská nížina, Martinský les pri Senci, (130 m n.m.)
Foto: Jana Ružičková, 31.5.2003
Asociácia: Geranio sanguinei-Dictamnetum albi, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Južne exponované svahy a porasty krovín sú ideálnym stanovišťom asociácie. Okrem jasenca bieleho (Dictamnus albus) je nápadným druhom zvonček broskyňolistý (Campanula persicifolia)
Malé Karpaty, Stupava, Vrchná hora, (280 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.6.2004
Asociácia: Geranio sanguinei-Dictamnetum albi, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Lemový porast pakostu krvavého (Geranium sanguineum) s jasencom bielym (Dictamnus albus)
Malé Karpaty, Stupava, Vrchná hora, (280 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.6.2004
Asociácia: Geranio sanguinei-Dictamnetum albi, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Vzácne lemové spoločenstvo na žulovom podklade s typickými lemovými druhmi - jasencom bielym (Dictamnus albus), pakostom krvavým (Geranium sanguineum), ďatelinou alpínskou (Trifolium alpestre), jahodou trávnicovou (Fragaria viridis) a ďalšími teplomilnými druhmi - trebuľkou voňavou (Anthriscus cerefolium), kosáčikom obyčajným (Falcaria vulgaris), palinou pravou (Artemisia absinthium), mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias)
Malé Karpaty, Devínska Kobyla, PP Devínska lesostep (180 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 17.5.2013
Asociácia: Geranio sanguinei-Trifolietum alpestris, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Teplomilný lem s ďatelinou alpskou (Trifoium alpestre), ranostajovcom pestrým (Securigera varia), mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparisias), pamajoránom obyčajným (Origanum vulgare)
Ostrôžky, Stará Halič, hrebeň pri kóte 412,8 m, (510 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 27.6.2010
Asociácia: Geranio sanguinei-Peucedanetum cervariae, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Teplomilný lem pakostom krvavým (Geranium sanguineum)
Považský Inovec, PR Holé brehy, (510 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 8.6.2013
Asociácia: Origano vulgaris-Vincetoxicetum hirundinariae, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Vzorový porast asociácie opísanej v Českej republike. Dominantný je luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria), ojedinele sa vyskytuje tiež pakost krvavý (Geranium sanguineum), silenka obyčajná (Silene vulgaris), kokorík voňavý (Polygonatum odoratum) alebo zbehovec ženevský (Ajuga genevensis)
Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica (710 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 30.5.2013
Asociácia: Origano vulgaris-Vincetoxicetum hirundinariae, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Lemové spoločenstvo na strmom svahu stabilizovanej andezitovej sutiny s luskáčom lekárskym (Vincetoxicum hirundinaria). V druhovo bohatom poraste sú zastúpené napr. zvonček broskyňolistý (Campanula persicifolia), margaréta biela (Leucanthemum vulgare), ľalia zlatohlavá (Lilium martagon), ranostajovec pestrý (Securigera varia)
Vtáčnik, Veľký Grič, (900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.8.2016
Asociácia: Rosetum gallicae, zväz: Geranion sanguinei, trieda: Trifolio-Geranietea
Teplomilné nízke krovité spoločenstvo s ružou galskou (Rosa gallica) na okraji zarastajúcej lúky tvorí prechodný porast k teplomilným krovinám biotopu KRO03
Hronská pahorkatina, Slepčany, (175 m.n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.5.2019

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007