logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

TRB06 Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch

Zväz: Festucion vaginatae, trieda: Festucetea vaginatae
Hustý porast kavyľa piesočného (Stipa borysthenica) so štiavičkou obyčajnou (Acetosella vulgaris)
Borská nížina, Malacky, Široká, (185 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 2.7.2007
Zväz: Festucion vaginatae, trieda: Festucetea vaginatae
Kavyľový porast s kavyľom piesočným (Stipa borysthenica) na pieskoch v mozaike s borovicami
Borská nížina, Malacky, Široká, (187 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2004
Zväz: Festucion vaginatae, trieda: Festucetea vaginatae
Travinno-bylinný porast na pieskovom substráte so zastúpením gypsomilky metlinatej (Gypsophila paniculata) a ohrozeného rebríčka hrebenitého (Achillea ochroleuca)
Podunajská nížina, PR Chotínske piesky, (116 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.6.2008
Zväz: Festucion vaginatae, trieda: Festucetea vaginatae
Travinný porast s dominantnou kostravou pošvatou (Festuca vaginata) na pieskových dunách
Podunajská nížina, Marcelová, PR Marcelovské piesky, (122 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.6.2008
Zväz: Festucion vaginatae, trieda: Festucetea vaginatae
Pieskomilný porast s klinčekom neskorým (Dianthus serotinus), veronikou klasnatou (Veronica spicata) a mliečnikom Seguierovým (Tithymalus seguierianus)
Podunajská nížina, Virt, PR Mašan, (130 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.6.2008
Zväz: Festucion vaginatae, trieda: Festucetea vaginatae
Xerotermný porast na vápnitých viatych pieskoch s kavyľom Ivanovým (Stipa joannis), alkanou farbiarskou (Alkanna tinctoria) a mliečnikom Seguierovým (Tithymalus seguierianus)
Podunajská nížina, NPR Čenkovská step, (109 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 21.5.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007