logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

TRB08 Suché travinno-bylinné porasty na karbonátových substrátoch

Zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Teplomilný porast na vápenci a dolomite s ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans) s neskorým letným aspektom cesnaka bledožltého (Allium ochroleucum)
Strážovské vrchy, PR Ľutovský Drieňovec, (410 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 3.9.2009
Asociácia: Poo badensis-Festucetum pallentis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Pioniersky xerotermný porast s kostravou tvrdou (Festuca pallens) a medničkou brvitou (Melica ciliata) v kvitnúcom aspekte rozchodníka šesťradového (Sedum sexangulare)
Tribeč, Ploská (577 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.6.2007
Asociácia: Poo badensis-Festucetum pallentis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Detail pionierskeho spoločenstva v jarnom aspekte s drobnými terofytmi - burinky okolíkatej (Holosteum umbellatum), peniažteka prerastenolistého (Thlaspi perfoliatum), veroniky včasnej (Veronica praecox) a geofytu: krivca českého (Gagea bohemica)
Tribeč, Žibrica, (440 m n.m)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.3.1999
Asociácia: Poo badensis-Festucetum pallentis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Pionierske spoločenstvo kostravy sivej (Festuca pallens) so skalničníkom srstnatým (Jovibarba globifera subsp. hirta) a nátržníkom piesočným (Potentilla arenaria). Terofyty končia životný cyklus
Tribeč, Zoborské vrchy, Plieška, (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.4.2008
Asociácia: Poo badensis-Festucetum pallentis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
V spoločenstve sú nápadné červeno sfarbené sukulentné listy rozchodníka bieleho (Sedum album) a žlté trsy nátržníka piesočného (Potentilla arenaria)
Tribeč, Zoborské vrchy, Plieška, (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.4.2008
Asociácia: Orthantho luteae-Caricetum humilis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Extenzívny borievkami porastený pasienok na karbonátovom štrku s mrvicou peristou (Brachypodium pinnatum), traslicou prostrednou (Briza media), kvitnúci aspekt tvoria púpavec sivý (Leontodon incanus) a horčinka väčšia (Polygala major)
Turčianska kotlina, Slovany, (480 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 14.6.2006
Asociácia: Orthantho luteae-Caricetum humilis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Krátkosteblové husté porasty ostrice nízkej (Carex humilis) v jarnom aspekte s mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias), kručinkou chlpatou (Genista pilosa) a dúškou včasnou (Thymus praecox)
Tribeč, Radobica, Stráž, (485 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.5.2008
Asociácia: Festuco pallentis-Caricetum humilis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo "kavyľovej stepi" s kavyľom Ivanovým (Stipa joannis), kavyľom drsnosteblovým (Stipa eriocaulis) a sinokvetom mäkkým (Jurinea mollis)
Považský Inovec, Tematínske vrchy, PR Kňaží vrch, (540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2007
Asociácia: Festuco pallentis-Caricetum humilis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na skalnatom stanovišti s ostricou nízkou (Carex humilis), kavyľom Ivanovým (Stipa joannis), guľôčkou bodkovanou (Globularia punctata), krvavcom menším (Sanguisorba minor), devätorníkom veľkokvetým tmavým (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum) a nátržníkom piesočným (Potentilla arenaria)
Tribeč, PR Dobrotínske skaly, (540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.5.2008
Asociácia: Festuco pallentis-Caricetum humilis, zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Terásky medzi vápencovými skalami osídľuje xerotermné spoločenstvo ostrice nízkej (Carex humilis) s guľôčkou bodkovanou (Globularia punctata) a odkvitnutým poniklecom veľkokvetým (Pulsatilla grandis)
Tribeč, PR Dobrotínske skaly, (540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.5.2008
Zväz: Bromo pannonici-Festucion pallentis, trieda: Festuco-Brometea
Porast kavyľa Ivanovho (Stipa joannis) a ostrice nízkej (Carex humilis) na strmom svahu s dolomitickým substrátom
Čierna hora, Hornádske predhorie, Trebejovské skaly, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.5.2022

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007