logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

TRB03 Subpanónske travinno-bylinné porasty na karbonátových substrátoch

Asociácia: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na vápenci v jarnom aspekte s drobnými terofytmi - veronikou včasnou (Veronica praecox), peniažtekom prerastenolistým (Thlaspi perfoliatum) a kamienkou roľnou (Lithospermum arvense)
Tribeč, PR Lupka, (248 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.4.2008
Asociácia: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo v jarnom aspekte s hlaváčikom jarným (Adonis vernalis) a nátržníkom piesočným (Potentilla arenaria)
Tribeč, PR Lupka, (480 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.4.2008
Asociácia: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na vápenci v jarnom aspekte s kosatcom nízkym (Iris pumila) a mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias)
Tribeč, Zobor, NPR Zoborská lesostep, (450 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.4.2008
Asociácia: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermný porast kostravy valeskej (Festuca valesiaca) v kvitnúcom aspekte šalvie lúčnej (Salvia pratensis) s divozelom tmavočerveným (Verbascum phoeniceum) a lipkavcom sivým (Galium glaucum)
Tribeč, NPR Zoborská lesostep (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.5.2005
Asociácia: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na vápenci s kozincom rakúskym (Astragalus austriacus), šalviou lúčnou (Salvia pratensis), ometlinou štíhlou (Koeleria macrantha) a hrdobarkou obyčajnou (Teucrium chamaedrys)
Tribeč, Malý Bahorec, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.5.2008
Asociácia: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermný porast v aspekte so sinokvetom mäkkým (Jurinea mollis) a odkvitnutou šalviou lúčnou (Salvia pratensis)
Tribeč, Nitra, PR Lupka, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 28.5.1995
Asociácia: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermný porast v letnom aspekte s cesnakom žltým (Allium flavum) a veronikovcom klasnatým (Pseudolysimachion spicatum)
Tribeč, Zobor, lyžiarska lúka (460 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 2005
Asociácia: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Dominantami xerotermného spoločenstva v neskorom lete su kavyľ vláskovitý (Stipa capillata), fúzatka prstnatá (Botriochloa ischaemum) a sesel sivý (Seseli osseum)
Tribeč, Nitra-Dražovce, v okolí kostolíka sv. Michala, (207 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.8.2008
Asociácia: Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na vápenci v jarnom aspekte s kosatcom nízkym (Iris pumila)
Tribeč, Zobor, NPR Zoborská lesostep, (450 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.4.2013
Asociácia: Festuco rupicolae-Caricetum humilis, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Opustený zarastajúci pasienok s kostravou žliabkatou (Festuca rupicola), krvavcom menším (Sanguisorba minor), jahodou trávnicovou (Fragaria viridis) a mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias) predstavuje mezofilnejší typ xerotermného spoločenstva
Zvolenská kotlina, Banskobystrické dolomity, Dolná Mičiná, (430 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 7.6.2006
Asociácia: Festuco rupicolae-Caricetum humilis, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Extenzívny subxerofilný pasienok s borievkou na vápenci s dominujúcou kostravou žliabkatou (Festuca rupicola), kvitnúci aspekt tvorí ranostajovec pestrý (Securigera varia), odkvitnutý je hlaváčik jarný (Adonis vernalis)
Drienčanský kras, Hrušov, (285 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 5.7.2006
Asociácia: Potentillo arenariae-Festucetum pseudovinae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Intenzívny pasienok na plochom hrebeni s prevahou kostravy paovčej (Festuca pseudovina), kostravy žliabkatej (F. rupicola), kvitnúci aspekt tvorí ranostajovec pestrý (Securigera varia), rebríček vznešený (Achillea nobilis) a rebríček obyčajný (A. millefolium)
Drienčanský kras, Hrušov, (325 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 5.7.2006
Asociácia: Alysso heterophylli-Festucetum valesiacae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na vápenci s rumenicou turnianskou (Onosma tornensis)
Slovenský Kras, NPR Turniansky hradný vrch, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.5.2009
Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Teplomilný porast na vápenci s hadomorom purpurovým (Scorzonera purpurea), krvavcom menším (Sanguisorba minor) a šalviou lúčnou (Salvia pratensis)
Tribeč, Jelenec, lúka J od zrúcaniny hradu Gýmeš, (450 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 15.5.2006
Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Neskorý letný aspekt xerotermného porastu na vápenci s kavyľom vláskovitým (Stipa capillata) a cesnakom žltým (Allium flavum)
Podunajská pahorkatina, Hradište, (215 m n. m.)
Foto: Helena Rosinová, 12.8.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007