logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP04 Vysokohorské travinno-bylinné porasty na karbonátových substrátoch

Zväz Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Fragmentované mačinové spoločenstvo na skalných vápencových teráskach s dryádkou osemlupienkovou (Dryas octopetala) a lykovcom muránskym (Daphne arbuscula)
Muránska Planina, Veľká Stožka, (1150 m n.m.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.6.2003
Zväz Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Mačinové spoločenstvo s lykovcom muránskym (Daphne arbuscula), horčinkou horkou krátkokrídlou (Polygala amara subsp. brachyptera) a Peťom Turisom
Muránska Planina, Veľká Stožka, (1150 m n.m.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.6.2003
Zväz: Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Bohatá flóra vrcholových partií Veľkého Choča, v kvitnúcom aspekte fialka alpínska (Viola alpina) a horec Clusiov (Gentiana clusii)
Chočské vrchy, Veľký Choč, (1610 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 28.5.2005
Zväz: Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínske mačinové porasty na plytkej skeletnatej vápnitej pôde s ostricou pevnou (Carex firma), dvojštítkom hladkoplodým (Biscutella laevigata), devätorníkovcom alpínskym (Rhodax alpestris) a plesnivcom alpínskym (Leontopodium alpinum)
Belianske Tatry, Bujačí vrch, (cca 1900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Zväz: Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Mačinové spoločenstvá ostrice pevnej (Carex firma) vytvárajú vplyvom extrémnych klimatických podmienok, najmä mrazu, vetra a následnej soliflukcie pásovité porasty
Belianske Tatry, Bujačí vrch, (cca 1850 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Zväz: Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Nízke, husté porasty ostrice pevnej (Carex firma) oživujú dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), devätorníkovec alpínsky (Rhodax alpestris), všivec praslenatý (Pedicularis verticillata). V spoločenstve sa uplatňujú tiež plazivé vŕby, napr. vŕba sieťkovaná (Salix reticulata)
Belianske Tatry, Bujačí vrch, (1947 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Asociácia: Dryado octopetalae-Caricetum firmae, zväz: Caricion firmae, trieda: Elyno-Seslerietea
Lomikameň sivý (Saxifraga caesia) a lišajník pľuzgierka (Vulpicida tubulosus) tvoria v spoločenstve s ostricou pevnou (Carex firma) významné diagnostické druhy
Belianské Tatry, Malý Ovčí komín, (1800 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 18.8.2010
Zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínske travinnobylinné spoločenstvo na plytkých vápencových pôdach s dominanciou ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans). V poraste sa vyskytuje kostrava tatranská (Festuca tatrae), farebný aspekt vytvára vo vrcholiacom lete najmä hlaváč lesklý (Scabiosa lucida) a klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum)
Veľká Fatra, Suchý vrch, (1550 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
V poraste ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) sa vyskytuje rebrica pyrenejská (Libanotis pyrenaica) a klinček kartuziánsky (Dianthus carthusianorum)
Veľká Fatra, Suchý vrch, (1550 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínske travinnobylinné spoločenstvo na vápenci s ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans), bodliakom sivastým (Carduus glaucinus) a vzácnym pabodliakom rôznofarebným (Saussurea discolor).
Veľká Fatra, Čierny kameň, (1460 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínsky porast ostrevky vápnomilnej (Sesleria albicans) s gypsomilkou plazivou (Gypsophila repens), astrou alpínskou (Aster alpinus) a bôľhojom alpínskym (Anthyllis alpestris)
Veľká Fatra, Tlstá, (cca 1340 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.7.2009
Asociácia: Pulsatillo slavicae-Caricetum humilis, zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Endemit Muránskej planiny lykovec muránský (Daphne arbuscula) sa viaže na dealpínske porasty na strmých skalných hranách a hrebienkoch
Muránska Planina, Poludnica-Klin, (730 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2009
Asociácia: Seslerio albicantis-Arctostaphylletum fatrense, zväz: Astero alpini-Seslerion calcariae, trieda: Elyno-Seslerietea
Trávnato-kríčkovité hôľne spoločenstvo s medvedicou lekárskou (Arctostaphyllos uva-ursi), brusnicou obyčajnou (Vaccinium vitis-ideaea), čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus) a ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans)
Veľká Fatra, Suchý vrch, (1550 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Asociácia: Astragalo australis-Seslerietum tatrae, zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínske spoločenstvo osídľujúce obnažený neokómový podklad slienitých vápencov s ostrevkou tatranskou (Sesleria tatrae), bodliakom sivým (Carduus glaucinus), zvončekom hrubokoreňovým (Campanula serrata) a vzácnym kozincom južným (Astragalus australis)
Veľká Fatra, lavínový kotol nad osadou Rybô, (1260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál , 26.7.2008
Zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Druhovo bohaté, kvetnaté alpínske porasty na hlbších pôdach s ostrevkou tatranskou (Sesleria tatrae), popolavcom hlavatým (Tephroseris capitata), ostropyskom Hallerovým (Oxytropis halleri), hadovníkom živorodým (Bistorta vivipara), iskerníkom veľhorským (Ranunculus breyninus), všivcom praslenatým (Pedicularis verticillata) a zervou hlavičkatou (Phyteuma orbiculare)
Balianske Tatry, hrebeň medzi Ždiarskou vidlou a Havranom, (cca 1940 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Druhovo bohaté, kvetnaté alpínske spoločenstvo s kozincom alpínskym (Astragalus alpinus), iskerníkom pahorským (Ranunculus pseudomontanus), hadovníkom živorodým (Bistorta vivipara), sekernicou tmavou (Hedysarum hedysaroides), nezábudkou alpínskou (Myosotis alpestris) a tomkou alpínskou (Anthoxanthum alpinum)
Belianske Tatry, hrebeň medzi Bujačím vrchom a Veľkým Košiarom, (1900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Asociácia: Astragalo australis-Seslerietum tatrae, zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Ojedinelé alpínske ostrevkové spoločenstvo s ostrevkou tatranskou (Sesleria tatrae), horčekom fatranským (Gentianella fatrae), stokráskou Micheliho (Bellidiastrum michelii)
Veľká Fatra, lavínový kotol nad osadou Rybô, (1260 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2008
Zväz: Seslerion tatrae, trieda: Elyno-Seslerietea
Alpínsky porast na vápenatých pôdach s ostricou vždyzelenou (Carex sempervirens) a pestrým druhovým zložením, ktoré tvoria púpavec srstnatý (Leontodon hispidus), devätorník veľkokvetý (Helianthemum grandiflorum), zerva hlavičkatá (Phyteuma orbiculare), ľan konáristy (Linum extraaxillare), hadovník živorodý (Bistorta vivipara), popolavec hlavatý (Tephroseris capitata) a iné horské a lúčne druhy.
Západné Tatry, Červené vrchy, Žľab spod Diery, (1650 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007