logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP12 Vysokotravinné porasty vlhkých skalnatých žľabov na karbonátových a iných bázických substrátoch

Asociácia: Festucetum carpaticae, zväz: Festucion carpaticae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokosteblové alpínske spoločenstvo kostravy karpatskej (Festuca carpatica) s výskytom endemického horčičníka karpatského (Erysimum hungaricum), hadovníka väčšieho (Bistorta major) a valeriány výbežkatej bazolistej (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia)
Belianske Tatry, Dolina siedmych prameňov, pod Skalnými vrátami, (cca 1500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.7.2008
Asociácia: Festucetum carpaticae, zväz: Festucion carpaticae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Druhovo pestré vysokosteblové alpínske spoločenstvo kostravy karpatskej (Festuca carpatica) s výskytom endemického horčičníka karpatského (Erysimum hungaricum), popolavca hlavatého (Tephroseris capitata), jarmanky väčšej (Astrantia major) a pichliača lepkavého (Cirsium erisithales)
Belianske Tatry, Dolina siedmych prameňov, Skalné vráta, (1620 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Asociácia: Festucetum carpaticae, zväz: Festucion carpaticae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Trávnaté porasty kostravy karpatskej (Festuca carpatica) na dne strmého žľabu sú pomerne druhovo bohaté. Vyskytujú sa v nich silenka červená (Silene dioica), pakost lesný (Geranium sylvaticum), zerva klasnatá (Phyteuma spicatum), alchemilka (Alchemilla sp.), kuklík potočný (Geum rivale), štiav alpínsky (Acetosa arifolia) a mnohé ďalšie horské druhy.
Západné Tatry, Červené vrchy, Žľab spod Diery, (1600 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007