logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Ako sa stať členom Slovenskej botanickej spoločnosti

Členom Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV sa môže stať každý občan, ktorý súhlasí s poslaním a úlohami Spoločnosti a chce sa zúčastniť na ich plnení. Vzdelanie, aktívna činnosť v Spoločnosti ani vek, nie sú podmienkami na členstvo.

Postup pri prihlasovaní sa za člena Spoločnosti

  1. Vyplniť prihlášku prihláška vo formáte PDF(108 kb), prihlášku prihláška vo formáte DOC(31 Kb).
  2. Vyplnenú prihlášku doručiť (e-mailom ako pdf, poštou alebo osobne) na sekretariát Spoločnosti.
  3. Prihlášku musia odporúčať dvaja členovia Spoločnosti. Ich podpisy na prihlášku si zabezpečí buď sám žiadateľ, alebo prihlášku pošle na sektretariát Spoločnost bez podpisov, a podpisy na ňu doplnia členovia prítomní na zasadnutí Hlavného výboru Spoločnosti.
  4. Prihlášku prerokuje a žiadateľa po odsúhlasení schváli za člena Hlavný výbor Spoločnosti, ktorý zasadá dvakrát ročne (zvyčajne v polovici marca a polovici decembra).
  5. Po prijatí Hlavným výborom Spoločnosti zaplatiť zápisné (3,- €) a členský príspevok na jeden rok (14,- €; resp. zľavnený 7,- €).
Novoprijatý člen obdrží členský preukaz a získava nárok na zasielanie informačných materiálov o podujatiach organizovaných Spoločnosťou - tzv. jarného a jesenného cirkulára (distribuovaného elektronicky alebo poštou) a Bulletinu SBS (distribuovaného poštou dvakrát ročne).
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -