logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Stanovy Slovenskej botanickej spoločnosti

Aktualizované na Valnom
zhromaždení SBS v Bratislave, dňa 24. 3. 2015 (pdf).

Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied je reprezentantkou slovenskej botanickej obce, obhajuje záujmy slovenskej botaniky a bdie nad stavom rastlinstva Slovenska ako nenahraditeľného zdroja a bohatstva národa.

Základné ustanovenia

Čl. 1
/1/ Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba Spoločnosť) je dobrovoľná výberová organizácia vedeckých združúca záujemcov o botaniku. Podieľa sa na rozvoji, a propagácii botaniky najmä v Slovenskej republike, na poznávaní, prognostickej činnosti a na ochrane druhového bohatstva kveteny Slovenska.

Čl. 2
/1/ Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky, jej sídlom je Dúbravská cesta 9, 841 01 Bratislava 4.

Úlohy Spoločnosti

Čl. 3
/1/ Spoločnosť
a/ podporuje rozvoj slovenskej botaniky podnecovaním a usmerňovaním vedeckej a vedecko-organizačnej práce, vytyčuje jej úlohy, navrhuje a realizuje projekty botanického výskumu,
b/ orientuje záujem členov na riešenie najnaliehavejších a najvýznamnejších otázok z hľadiska potrieb ochrany flóry a vegetácie Slovenska na racionálne využívanie prírodných a kultúrnych porastov,
c/ rozvíja prognostickú činnosť, organizuje, prehlbuje a koordinuje spoluprácu svojich členov,
d/ prispieva k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov a všestranne im v ich odbornej činnosti poskytuje pomoc,
e/ predkladá príslušným odborným a štátnym orgánom SR podnety a návrhy, týkajúce sa botanickej Slovenska,
f/ sleduje stav úrovne vyučovania botaniky na školách všetkých stupňov, zvýšenú pozornosť venuje záujemcom z radov mládeže.
/2/ Spoločnosť spolupracuje s inými spoločnosťami obdobného zamerania.

Čl. 4
/1/ Na zabezpečenie svojich úloh Spoločnosť:
a/ usporadúva prednášky, exkurzie, výstavy, kurzy, vedecké a pracovné konferencie a v pravidelných intervaloch svoje vrcholné podujatia - zjazdy,
b/ podieľa sa na vedeckej a publikačnej činnosti a edičnej politike v oblasti botaniky,
c/ vydáva botanické publikácie a informácie pre svojich členov,
d/ vypisuje súťaže a oceňuje významné výsledky dosiahnuté v odbore botaniky,
e/ v zmysle štatútov udeľuje Holubuho pamätnú medailu, Cenu Pavla Sillingera a Cenu Márie Luxovej.

Členenie Spoločnosti

Čl. 5
/1/ Na efektívne zabezpečenie úloh sa Spoločnosť člení na pobočky, sekcie a odborné skupiny.

Čl. 6
/1/ Pobočky sa zakladajú podľa územného princípu v miestach, kde sú pre ich činnosť predpoklady.

Čl. 7
/1/ Sekcie alebo odborné skupiny sa zakladajú podľa odborného zamerania Spoločnosti.

Členstvo

Čl. 8
/1/ Členstvo je individuálne.
/2/ Individuálni členovia sa môžu stať členmi zaslúžilými alebo čestnými, ak spĺňajú kritériá podľa článku 10.

Čl. 9
/1/ Individuálnymi členmi sú riadni a mimoriadni členovia.
/2/ Prihlášku musia odporučiť dvaja riadni členovia Spoločnosti.
/3/ O prijatí rozhoduje Hlavný výbor Spoločnosti. Proti jeho rozhodnutiu sa možno odvolať do 30 dní, odvolanie prerokuje Valné zhromaždenie.
/4/ Členstvo vzniká prijatím za člena, zaplatením zápisného a členského príspevku na jeden rok.

Čl. 10
/1/ Čestným členom Spoločnosti sa môže stať vedecký alebo odborný pracovník, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj botaniky alebo Spoločnosti.
/2/ Zaslúžilým členom sa môže stať člen, ktorý sa zaslúžil o rozvoj botaniky alebo Spoločnosti.
/3/ Čestných a zaslúžilých členov schvaľuje Valné zhromaždenie na návrh Hlavného výboru SBS.

Práva členov

Čl. 11
/1/ Členovia majú právo:
a/ pracovať v ľubovoľnom počte pobočiek, sekcií alebo odborných skupín,
b/ podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na všetkých schôdzach, konferenciách a iných odborných akciách, ktoré organizuje Spoločnosť,
c/ byť informovaní o akciách Spoločnosti,
d/ prednostne získavať za stanovenú cenu časopisy a publikácie vydávané Spoločnosťou,
e/ zúčastniť sa na Valnom zhromaždení a podieľať sa na jeho priebehu,
f/ písomne podávať návrhy na zmenu stanov.
/2/ Do Hlavného výboru Spoločnosti (okrem funkcie hospodára), môžu byť volení len pracovníci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa v odbore botanika alebo príbuzných vedeckých disciplínach.

Povinnosti členov

Čl. 12
/1/ Členovia sú povinní:
a/ zachovávať ustanovenie Stanov a aktívne sa podieľať na plnení úloh Spoločnosti,
b/ zodpovedne plniť funkcie, ktorými boli poverení,
c/ platiť členské príspevky, okrem čestných členov a prípadov uvedených v čl. 19, odstavec h.

Zánik členstva

Čl. 13
/1/ Členstvo v Spoločnosti zaniká:
a/ písomným prehlásením člena, že zo Spoločnosti vystupuje,
b/ nezaplatením členských príspevkov za obdobie dvoch rokov, okrem čestných členov a prípadov uvedených v čl. 19, odstavec h,
c/ vylúčením člena,
d/ úmrtím člena.
/2/ Člen môže byť vylúčený z vážnych dôvodov, keď sa správa v rozpore s povinnosťami vyplývajúcimi zo Stanov, alebo keď hrubo porušuje vedeckú etiku. O vylúčení rozhoduje Hlavný výbor. Proti rozhodnutiu sa člen môže odvolať do 30 dní, odvolanie prerokuje Valné zhromaždenie.

Orgány Spoločnosti

Čl. 14
/1/ Činnosť Spoločnosti zabezpečujú a riadia:
a/ Valné zhromaždenie,
b/ Hlavný výbor,
c/ Predsedníctvo Hlavného výboru (ďalej len Predsedníctvo).
/2/ Kontrolným orgánom Spoločnosti pre činnosť a hospodárenie sú revízori.

Valné zhromaždenie

Čl. 15
/1/ Najvyšším orgánom Spoločnosti je Valné zhromaždenie.
/2/ Do kompetencie Valného zhromaždenia patrí:
a/ v súlade s požiadavkami členov Spoločnosti a spoločenskou potrebou určovať hlavné smery činnosti Spoločnosti,
b/ schvaľovať správu Hlavného výboru o činnosti a hospodárení Spoločnosti,
c/ schvaľovať návrhy na udelenie titulu čestného a zaslúžilého člena a iných ocenení,
d/ určovať počet členov Hlavného výboru, počet revízorov, počet náhradníkov,
e/ uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach,
f/ určovať výšku zápisného a členských príspevkov,
g/ zakladať alebo rušiť pobočky, sekcie a odborné skupiny,
h/ rozhodovať o odvolaniach vo veci členstva,
ch/ voliť členov Hlavného výboru a ich náhradníkov, voliť revízorov,
i/ uznášať sa na stanovách a ich zmenách,
j/ uznášať sa na zrušení Spoločnosti.

Čl. 16
/1/ Riadne Valné zhromaždenie sa koná raz do roka. Zvoláva ho Hlavný výbor.
/2/ Hlavný výbor zvoláva mimoriadne Valné zhromaždenie z vlastnej iniciatívy, ďalej na písomnú žiadosť aspoň jednej pobočky alebo dvoch sekcií alebo jednej štvrtiny členov.
/3/ Hlavný výbor oznámi všetkým členom program a termín konania Valného zhromaždenia najmenej 30 dní vopred.
/4/ Hlavný výbor zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie najneskôr do jedného mesiaca po obdržaní písomnej žiadosti.
/5/ Hlavný výbor oznámi i dôvod zvolania, program a termín konania mimoriadneho Valného zhromaždenia najmenej 15 dní vopred.

Čl. 17
/1/ Valné zhromaždenie riadi predseda alebo iný poverený člen Predsedníctva.
/2/ Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná aspoň polovica členov. Ak sa v určenú dobu nezíde potrebný počet členov, Valné zhromaždenie sa koná po polhodinovej časovej lehote a je schopné uznášania pri akomkoľvek počte prítomných.
/3/ Uznesením Valného zhromaždenia je návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných členov.
/4/ Zmenu Stanov alebo zrušenie Spoločnosti musia odhlasovať aspoň dve tretiny prítomných členov.

Hlavný výbor

Čl. 18
/1/ Hlavný výbor riadi činnosť Spoločnosti v období medzi Valnými zhromaždeniami.
/2/ Hlavný výbor sa volí na obdobie troch rokov.

Čl. 19
/1/ Hlavný výbor zabezpečuje činnosť Spoločnosti pri rozvoji a zvyšovaní úrovne slovenskej botaniky, pri spolupráci s domácimi a zahraničnými organizáciami. Do kompetencie Hlavného výboru patrí:
a/ voliť členov Predsedníctva a ich náhradníkov,
b/ rozhodovať o veciach členstva,
c/ schvaľovať plán činnosti a finančný plán Spoločnosti na budúci rok,
d/ poverovať Predsedníctvo plnením konkrétnych úloh,
e/ zabezpečovať prípravu Valného zhromaždenia,
f/ zakladať komisie poverené plnením konkrétnych úloh a menovať ich členov.
g/ schvaľovať štatúty pre ocenenia,
h/ rozhodovať o odpustení členských príspevkov, ak sú na to vážne dôvody.

Čl. 20
/1/ Schôdzu Hlavného výboru zvoláva predseda alebo podpredseda podľa potreby, najmenej však dva razy do roka. Predseda ju zvolá vždy do dvoch týždňov, ak ho o to požiada aspoň jedna tretina členov Hlavného výboru. V prípade, že predseda schôdzu nezvolá, môže ju zvolať podpredseda.
/2/ Schôdzu Hlavného výboru riadi predseda, prípadne podpredseda.
/3/ Uznesením Hlavného výboru je návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných alebo za ktorý pri rovnosti hlasov hlasoval predseda.

Čl. 21
/1/ Predsedníctvo je výkonným orgánom Hlavného výboru.
/2/ Predsedníctvo volí zo svojich radov predsedu, dvoch podpredsedov, vedeckého tajomníka a hospodára.

Čl. 22
/1/ Schôdzu Predsedníctva zvoláva predseda alebo podpredseda podľa potreby.
/2/ Schôdzu Predsedníctva riadi predseda, prípadne podpredseda.
/3/ Uznesením Predsedníctva je návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných alebo za ktorý pri rovnosti hlasov hlasoval predseda.

Revízori

Čl. 23
/1/ Revízori dohliadajú na činnosť a hospodárenie Spoločnosti.
/2/ Revízori podávajú správu o činnosti a hospodárení Spoločnosti Valnému zhromaždeniu.

Organizácia vnútorných zložiek Spoločnosti

Čl. 24
/1/ Činnosť pobočky riadi najmenej trojčlenný výbor zložený z členov Spoločnosti, volený na plenárnej schôdzi členmi pobočky.
/2/ Výbor pobočky sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, prípadne z ďalších členov.
/3/ Predseda pobočky sa zúčastňuje na všetkých schôdzach Hlavného výboru a na tých schôdzach Predsedníctva, na ktorých sa prejednávajú záležitosti týkajúce sa pobočky.

Čl. 25
/1/ Činnosť sekcie riadi najmenej trojčlenný výbor zložený z členov Spoločnosti, volený na plenárnej schôdzi členmi, ktorí sa podľa svojho zamerania prihlásili do práce sekcie.
/2/ Výbor sekcie sa skladá z predsedu, podpredsedu a tajomníka, prípadne z ďalších členov.
/3/ Predseda sekcie má právo zúčastňovať sa na schôdzi Hlavného výboru a na tých schôdzach Predsedníctva, na ktorých sa prejednávajú záležitosti sekcie.

Čl. 26
/1/ Činnosť odbornej skupiny riadi spravidla trojčlenný výbor zložený z členov Spoločnosti, volený na plenárnej schôdzi členmi, ktorí sa podľa svojho odborného zamerania prihlásili k práci v odbornej skupine.
/2/ Predseda odbornej skupiny má právo zúčastňovať sa na schôdzi výboru sekcie.

Čl. 27
/1/ Výbory pobočiek, sekcií a odborných skupín zvolávajú plenárnu schôdzu svojich členov podľa potreby, najmenej však raz počas funkčného obdobia. Funkčné obdobie pobočiek, sekcií a odborných skupín je spravidla rovnaké, ako funkčné obdobie Hlavného výboru Spoločnosti.

Pracovné komisie

Čl. 28
/1/ Hlavný výbor Spoločnosti môže vytvárať vhodné koordinačné, prípadne pracovné orgány pre organizovanie spolupráce s domácimi a zahraničnými spoločnosťami, inými spoločenskými organizáciami, vysokými školami, vedeckými a výskumnými ústavmi. Hlavný výbor môže tiež vytvárať pracovné komisie na prípravu a plnenie čiastkových alebo krátkodobých vedeckých alebo hospodárskych úloh. Do pracovných orgánov a komisií možno prizvať aj nečlenov ako odborných poradcov.

Hmotné prostriedky na plnenie úloh Spoločnosti

Čl. 29
/1/ Na hospodárske zabezpečenie úloh Spoločnosti slúžia:
a/ zápisné a členské príspevky,
b/ prevzatý majetok
c/ prostriedky poskytované inými orgánmi,
d/ príjmy z vlastnej činnosti,
e/ dary.

Zastúpenie Spoločnosti

Čl. 30
/1/ Spoločnosť zastupuje a v jej mene jedná predseda, prípadne iný splnomocnený člen Predsedníctva.

Informácie

Čl. 31
/1/ Poskytovaním informácií verejnosti môže Predsedníctvo Hlavného výboru poveriť jedného zo svojich členov funkciou hovorcu. Hovorca:
a/ poskytuje informácie o práci Spoločnosti, o stanoviskách Spoločnosti k aktuálnym problémom ochrany rastlinstva Slovenska,
b/ koordinuje činnosť členov a funkcionárov Spoločnosti pri propagácii práce Spoločnosti.

hore ^
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -