logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Publikácie, ktoré vydala SBS

Spoločnosť vydáva Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, v ktorom bývajú uverejňované kratšie vedecké články týkajúce sa floristiky nižších a vyšších rastlín, taxonómie, fytocenológie, fytogeografie, ekológie a fyziológie rastlín. Zároveň je v ňom venovaný priestor správam zo života SBS, životným jubileám a nekrológom členov, recenziám publikácií. Do roku 2007 vychádzal Bulletin 1-krát ročne, od roku 2008 vychádza dvakrát ročne. SBS vydáva nepravidelne aj Supplementy (Prílohy) Bulletinu SBS a príležitostne sa podieľa i na vydávaní publikácií iného charakteru. Doposiaľ boli SBS vydané nasledovné publikácie (všetky publikácie si možno do vypredania zásob objednať alebo priamo zakúpiť na sekretariáte SBS):
Aktualizovaný cenník si môžete stiahnuť v PDF formáte: Cenník.

Bulletin

Spoločnosť ho vydáva dvakrát do roka. Bývajú v ňom uverejňované kratšie vedecké články týkajúce sa floristiky nižších a vyšších rastlín, taxonómie, fytocenológie, fytogeografie, ekológie a fyziológie rastlín. Viac informácií nájdete na samostatnej stránke Bulletinu.

Supplementy

Slovenská botanická spoločnosť vydáva nepravidelne aj Supplementy (Prílohy) Bulletinu.

Atlas biotopov

Slovenská botanická spoločnosť poskytuje priestor pre elektronickú podobu Atlasu biotopov Slovenska.

Iné publikácie

Spoločnosť sa príležitostne podieľa i na vydávaní publikácií iného charakteru.
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -