logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


Iné informácie

2024

 • Slovenská flóra na iNaturalist
  Vážené členky a členovia Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV,
  Radi by sme vás upozornili na novovzniknutý projekt Slovenská flóra, ktorý vznikol pod hlavičkou SBS na portáli iNaturalist: Bližšie informácie
  Projekt si kladie za cieľ zhromažďovať nové údaje o rozšírení divorastúcich a splanených cievnatých rastlín na území Slovenska, ktoré budú doložené fotografiou a lokalizáciou nálezu. Takéto spracovanie údajov na jednom mieste umožní ich lepšiu sumarizáciu, použiteľnosť a dostupnosť vedcom či ochranárom, ktorí budú môcť dáta v budúcnosti voľne využívať, napr. pri publikovaní ďalších dielov monografie Flóra Slovenska. Záznamy z platformy iNaturalist sú naviac preberané medzinárodnou databázou GBIF.
  Do projektu môžu prispieť svojimi pozorovaniami všetci záujemcovia z radov profesionálnych alebo amatérskych botanikov, študentov biologických predmetov, fotografov či milovníkov prírody. Pre zapojenie je potrebné registrovať sa na webstránke iNaturalist.org (či v rovnomennej mobilnej aplikácii) a následne sa pripojiť do projektu Slovenská flóra: projekt Slovenskej botanickej spoločnosti.
  V záujme zachovania kvality zaznamenaných údajov žiadame členov o dodržiavanie pravidiel a prihliadnutie na uvedené odporúčania (v plnom znení dostupné v popise projektu na hore uvedenom odkaze). Kľúčové je:
  - uviesť pri registrácii na iNaturalist okrem prezývky aj vlastné celé meno,
  - dôkladne označovať, pokiaľ nahrávate pozorovanie pestovanej (teda nie divorastúcej či splanenej) rastliny zaškrtnutím voľby „Captive / Cultivated“,
  - dbať na kontrolu správnosti a presnosti lokalizácie každého zaznamenaného nálezu.
  Projekt bol založený podľa vzoru projektu Česká flóra Českej botanickej spoločnosti, do ktorého vás taktiež pozývame. Ďalšie detaily o projekte Slovenská flóra a priestor na diskusiu budú poskytnuté na informačnej prednáške, ktorá sa uskutoční prezenčnou aj online formou v utorok 19. 3. 2024 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Botanického ústavu CBRB SAV, Bratislava, Dúbravská cesta 9. Odkaz na pripojenie prostredníctvom Zoom bude zaslaný niekoľko dní pred konaním prednášky.
  V prípade akýchkoľvek nejasností sa neváhajte obrátiť na administrátorov projektu: Adam Kantor (adam.kantor(at)savba.sk), Matej Dudáš, Pavol Eliáš ml., Ivan Jarolímek, Dominik Roman Letz, Stanislav Španiel.

2022

 • Monitoring 2022-23
  Monitoring európsky významných nelesných typov biotopov a nižších rastlín na Slovensku.
  V roku 2022 a časti roku 2023 sa realizuje na Slovensku projekt „Externý monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch - Biotopy a nižšie rastliny“. Projekt realizuje DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci s Centrom biológie rastlín a biodiverzity SAV a Národným lesníckym centrom. Projekt bude realizovaný v roku 2022 a do konca júla 2023.
  Monitoring spočíva v opakovanej návšteve na trvalých monitorovacích lokalitách (TML), ktoré už boli založené a monitorované v minulosti. Zmluvy a dohody budú robené na sezónu 2022, ale je možné robiť si rezervácie aj na sezónu 2023.
  TML pre európsky významné nelesné typy biotopov, ktoré je možné mapovať je možné si vybrať v rezervačnom systéme monitoringu nelesných typov biotopov alebo tu. Po kliknutí na príslušný typ biotopu sú voľné TML také, ktoré majú prázdne pole v stĺpci „rezervácia mapovateľa“. TML pre európsky významné nižšie rastliny, ktoré je možné mapovať je možné si vybrať v rezervačnom systéme monitoringu machorastov alebo priamo, kde sú voľné TML také, ktoré majú prázdne pole v stĺpci „rezervácia mapovateľa“. V prípade že Vás tieto informácie zaujali a chcete vedieť viac o podmienkach monitoringu európsky významných nelesných typov biotopov a nižších rastlín na Slovensku v roku 2022 až 2023, tak napíšte správu, alebo zavolajte projektovému manažérovi, ktorým je Pavol Polák (+421 903 568 120; polak(at)daphne.sk), ktorý Vám poskytne bližšie informácie, prípadne Vám priamo rezervuje vybrané TML v rezervačnom systéme.
  Tiež vám odpovieme na akékoľvek otázky a nejasnosti.
  Monitoring na lokalite zahŕňa podrobný druhový zápis cieľového biotopu, fotografie z TML a zistenie informácií pre vyplnenie ďalších povinných polí, ktoré vyplývajú z metodiky monitoringu biotopu. Realizácia monitoringu je zameraná na vyhodnotenie stavu monitorovaného biotopu na TML podľa schválenej metodiky (http://www.biomonitoring.sk/monitoring/monitoringmethodology/index alebo https://daphne.sk/monitoring2/nelesy.html a pre machorasty https://daphne.sk/monitoring2/machy.html).

2017

 • Stanovisko
  Stanovisko Slovenskej botanickej spoločnosti k výstavbe farmy ošípaných v Palárikove-Šándor tu.

2016

 • Poplatok za členstvo
  Zvýhodnené členstvo v České společnosti experimentální biologie rostlin pre členov SBS
  Na základe rokovaní medzi zástupcami České společnosti experimentální biologie rostlin (ČSEBR) a Fyziologickej sekcie Slovenskej botanickej spoločnosti (FS SBS) došlo k dohode, že aktívni členovia SBS sa môžu uchádzať o členstvo v ČSEBR za zvýhodnený poplatok 150 CZK/rok. Bežný poplatok predstavuje sumu 500 CZK. V prípade vášho záujmu o zvýhodnené členstvo v ČESBR kontaktujte zástupcu FS SBS.

 • Mapovanie
  Sieťové mapovanie dvojštíhlych (Gnetophyta) na Slovensku
  Projekt vyhľadáva 5-10 lokaliít, na ktorých sa vyskytujú dvojštiehle na Slovensku. Informácie o nálezoch, fotodokumentáciu a návrh ochranných opatrení prosíme posielať na adresu gnetophyta@savba.sk a corvesy@savba.sk.

 • Konferencia
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  Inštitút biológie obrúčkovaných a ostatných ptačích druhov, na ktorom pôsobí niekoľko kolegov z FS SBS, bude organizátorom konferencie Biológia obrúčkovaných a ostatných ptačích druhov, ktorá sa uskutoční v dňoch 24.-27. mája 2016 v Nitre. Vzhľadom na dobre zapracovaný program a dlhodobé tradície tejto konferencie očakávame jej úspech a vysokú účasť.

 • Monitorovanie
  Zmluvné monitorovanie prítomnosti inváznych druhov vo vybraných lokalitách
  Laboratórium inváznych druhov Botanického ústavu CBRB SAV poskytuje služby monitorovania prítomnosti cudzokrajných inváznych druhov vo vybraných lokalitách. Ak máte záujem o spoluprácu pri zmluvnom monitorovaní prítomnosti inváznych druhov vo vybraných lokalitách, kontaktujte nás na adrese lidiaskuhrovcova@savba.sk.

 • Stipendiá
  Vývoj vybraných ukazovateľov kvality ovzdušia na monitorovacích lokalitách v období rokov 2004-2014
  Sekcia ekológie rastlín Slovenskej botanickej spoločnosti ponúka jednú štipendijnú pozíciu pre mladého vedeckého pracovníka na 1,5-ročné štúdium ekológie rastlín v období rokov 2004-2014. Podmienky pre poskytnutie štipendia sú dostupné na adrese www.sbs.sav.sk.