logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Poukázanie 2% (3%) dane

Postup pri poukazovaní 2% (3%) zo zaplatenej dane Slovenskej botanickej spoločnosti

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Alebo si stiahnite priložené tlačivo POTVRDENIE (pdf), vytlačte a vyplňte ho a dajte si ho potvrdiť u vášho zamestnávateľa. Od 1. 1. 2018 je možné Potvrdenie vystaviť a podať výlučne na uvedenom štruktúrovanom tlačive.
  2. Vytlačte a vyplňte VYHLÁSENIE (pdf) o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Poučenie k vypleniu tlačiva nájtede tu. Od 1. 1. 2018 je možné Vyhlásenie podať výlučne na uvedenom štruktúrovanom tlačive.
  3. Podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyššie uvedeného VYHLÁSENIA.
  4. Oba vyššie uvedené vyplnené dokumenty (Potvrdenie a Vyhlásenie), prípadne aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, pošlite alebo osobne zaneste do 30. apríla 2018 na adresu svojmu miestne príslušnému správcovi dane.
  5. Vo vyhlásení môžete určiť len jednoho prijímateľa (právnickú osobu).


Za Vašu finančnú podporu Vám srdečne ďakujeme! 
Botanický ústav CBRB SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -