logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Synantropná flóra

Publikácie venované populačnej biológii rastlín, inváznym a nepovodným rastlinám a synantropnej flóre.

Brundu et al 2012. Rapid surveys for inventorying alien plants in the Black Sea region of Turkey pdf

Eliáš 1979. Chránené nálezisko Dobrotín pdf

Elias 1983. Flora and vegetation of the Slovak vineyards pdf

Eliáš 1985. Acidofilná flóra a vegetácia Tríbeča pdf

Eliáš 1991. Komisia predsedníctva SAV pre životné prostredie pdf

Eliáš 1991. Výskum rastinných populácii na Slovensku pdf

Eliáš 1991. Vyskum rastlinnych populacii na Slovensku pdf

Eliáš 1991. Z celoštátneho seminára populačnej biológie rastlín pdf

Eliáš 1994. Register trvalýh výskumných plôch v SR pdf

Eliáš 1997. Populačná ekológia rastlín. Habilitačná práca pdf

Eliáš 1998. Estimation of Fallopia bohemica biomass pdf

Eliáš 2003. Ochrana biodiverzity ako súčať TUR pdf

Eliáš 2004. Fallopia × bohemica in Slovakia pdf

Eliáš 2009. Viticulturae Forum Skalica pdf

Eliáš 2010. Súčasný stav poznania burinovej flóry a vegetácie slovenských vinohradov pdf

Eliáš ed 1992. Populačná biológia rastlín 2 - abstrakty.pdf pdf

Eliáš ed 1993. Ortuť v životnom prostredí - abstrakty pdf

Eliáš ed 1995. Uzemný systém ekologickej stability z pohľadu ekológie pdf

Eliáš ed 1996. Invázie a invázne organizmy 1 - abstrakty pdf

Eliáš ed 1998. Invázie a invázne organizmy 2 - abstrakty pdf

Eliáš ed 2000. Invázie a invázne organizmy 3 - abstrakty pdf

Eliáš ed 2002. Populačná biológia rastlín 7 - abstrakty pdf

Eliáš ed 2007. Populačná biológia rastlín 9 - abstrakty pdf
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -