logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES02.2 Panónsko-karpatské teplomilné dubovo-hrabové lesy

Zväz Carpinion betuli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Dubovo-hrabový les na spraši s hojným zastúpením duba cerového (Quercus cerris). V krovinnom poschodí s javorom tatárskym (Acer tataricum). Jarný aspekt v bylinnom poschodí tvorí chochlačka dutá (Corydalis cava)
Nitrianska pahorkatina, Zbehy, (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.4.2008
Asociácia: Polygonato latifolii-Carpinetum, zväz Carpinion betuli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Teplomilné lesné spoločenstvo panónskej dubohrabiny v bylinnom podraste s dominantným kokoríkom širokolistým (Polygonatum latifolium)
Podunajská pahorkatina, Vinodol, ÚEV Vinodolský hájik (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.5.2012

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007