logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES04.1 Teplomilné sutinové a roklinové lesy nižších polôh

Zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Suťový les na vápenci s krtičníkom jarným (Scrophularia vernalis)
Tribeč, Zoborské vrchy, Plieška, (390 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.4.2008
Zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Suťový les na vápenci s bohatým podrastom nitrofilných druhov - hluchavky škvrnitej (Lamium maculatum) a cesnačky lekárskej (Alliaria petiolata)
Tribeč, NPR Žibrica, (580 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.4.2008
Zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Suťový les s prevahou jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior), v bylinnom podraste s hluchavkou bielou (Lamium album) a lipkavcom obyčajným (Galium aparine)
Štiavnické vrchy, PR Kojatín, (637 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2008
Zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Suťový les na vápenci s prilbicou žltou (Aconitum vulparia), bažankou trvácou (Mercurialis perennis) a lipkavcom obyčajným (Galium aparine)
Tribeč, PR Žibrica, Dlhá skala, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.5.2008
Asociácia: Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli, zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Balvanitý sutinový les
Zvolenská kotlina, Zvolenská Slatina
Foto: Richard Hrivnák, 11.5.2008
Zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Balvanitý sutinový les na strmom svahu s ružou ovisnutou (Rosa pendulina)
Štiavnické vrchy, PR Kamenný jarok, (540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.5.2008
Zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Suťový les na vápenci v jarnom aspekte s lipou veľkolistou (Tilia platyphyllos), javorom mliečnym (Acer platanoides), jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior). V bylinnom podraste sa vyskytujú snežienka jarná (Galanthus nivalis), chochlačka plná (Corydalis cava), veternica iskerníkovitá (Anemone ranunculoides), bažanka trváca (Mercurialis perennis).
Tribeč, Zobor, západný svah, (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.4.2011
Asociácia: Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli, zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Sutinová šluchta pokrytá machnatými skalami s rakytom cyprusovitým (Hypnum cupressiforme)
Javorie, Kráľová, (550 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 3.8.2004
Asociácia: Aceri platanoidis-Tilietum platyphylli, zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Podhorský sutinový les na vulkanitoch so zmesov javorov, líp, bresta, hraba a buka; v podraste papraď samčia (Dryopteris filix-mas), zádušník chlpatý (Glechoma hirsuta), pakost smradľavý (Geranium robertianum), hluchavník žltý (Galeobdolon luteum)
Javorie, Zvolenská Slatina, stredná časť doliny Ľubica, (450 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 22.9.2005
Asociácia: Scolopendrio-Fraxinetum excelsioris, zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Roklinový sutinový les na vápenci s jazykom jelením (Phyllitis scolopendrium) a mesačnicou trvácou (Lunaria rediviva)
Muránska planina, Muráň, Javorníková dolina, v strede tiesňany, (520 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 26.5.2008
Asociácia: Scolopendrio-Fraxinetum excelsioris, zväz: Melico-Tilion platyphylli, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Detail bylinného podrastu roklinového sutinového lesa na vápenci s jazykom jelením (Phyllitis scolopendrium), hluchavníkom žltým (Galeobdolon luteum), múrovníkom lekárskym (Parietaria officinalis) a mesačnicou trvácou (Lunaria rediviva)
Muránska planina, Muráň, Javorníková dolina, v strede tiesňany, (520 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 26.5.2008
Asociácia: Seslerio-Quercetum, zväz: Tilio-Acerion, (pôvodne Cephalanthero-Fagenion), trieda: Querco-Fagetea
Lipovo-jaseňový les na skalnatom vápencovom svahu s lipnicou hájnou (Poa nemoralis), smlzom pestrým (Calamagrostis varia), náprstníkom veľkokvetým (Digitalis grandiflora)
Muránska planina, Muráň, Šiance, horná časť svahu v PR, pod reťazom brál, (855 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 19.5.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007